Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

nikotyna
7891 b7d3
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
nikotyna
4624 a92f
Reposted fromdusielecc dusielecc viairmelin irmelin
nikotyna
5434 71ba
nikotyna
nikotyna
5424 bf24
nikotyna
2461 393c 500
that one
4103 ffb2 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
nikotyna
2474 589a
Reposted fromczajnikq czajnikq viaoski oski
nikotyna
2608 4d21 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaoski oski
nikotyna
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viawasnae wasnae
nikotyna
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
nikotyna
nikotyna
9966 1a09 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viastonerr stonerr
nikotyna
3136 7d7f 500
Reposted frombrumous brumous vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
nikotyna
0252 913d
6884 efa8 500
Reposted fromjottos jottos viawasnae wasnae
8994 1b6e
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viabercik bercik

November 25 2017

nikotyna
nikotyna
5113 5982
Reposted frommrcake47 mrcake47 viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl